راه اندازی رستوران

انواع کاردها در اصول سرویس دهی غذا و نوشیدنی

انواع کاردها در اصول سرویس دهی غذا و نوشیدنی

انواع کاردها در اصول سرویس دهی

انواع کاردها در اصول سرویس دهی غذا و نوشیدنی :: در این تصویر شما با مدل های مختلف کاردها آشنا شده و یاد می گیرید از هر کارد در چه زمانی استفاده کنید.


کاربرد انواع چاقوها در آشپزخانه و قصابی

کاربرد انواع چاقوها در آشپزخانه و قصابی

کاربرد انواع چاقوها در آشپزخانه و قصابی

در این تصویر شما انواع چاقوهای کاربردی در آشپزخانه و قصابی را دیده و با کاربرد هر کدام از آنها آشنا می شوید.