راه اندازی رستوران>
		</div>
		<div id=

راه اندازی رستوران گریل کرج

رستوران گریل کرج توسط گروه سرآشپزان آسیا در حال راه اندازی می باشد.تصاویر شبیه سازی شده سه بعدی پیش از راه اندازی را می توانید در این قسمت ببینید.